Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych – Biuro Rachunkowe EMES świadczy usługi finansowo-księgowe na rzecz spółek z kapitałem polskim i zagranicznym:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • stworzenie dokumentu polityki rachunkowości,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.

Skontaktuj się z nami